Telegrafske basne online dating Hardcore sex chat no credit card

I ovim izmjenama i doradama pokazali smo kako ništa nije nepromjenjivo i nedodirljivo ako služi boljem odgoju i obrazovanju učenika u našim školama. Pavao“ u Zenici, „Petar Barbarić“ u Travniku, „Don Bosco“ u Žepču, „Ivan Pavao II.“ u Bihaću te „Blaženi Ivan Merz“ u Banjaluci. ) 22 NASTAVNI PREDMET: HRVATSKI JEZIK RAZRED: Treći (3.) • TJEDNI / GODIŠNJI FOND SATI: četiri (4) / stotinu četrdeset (140) • NASTAVNA PODRUČJA: 1. Književnost - interpretacija književnoga teksta - čitanje 50 4. Welche CD würdest du deiner Freundin zum Geburtstag schenken? Ich nehme, du nimmst, sie, er, es, nimmmt;...) - Pravilo tvorbe prezenta složenih glagola (aufräumen, abtrocknen, fernsehen, mitgehen; u jednini i množini; jesni, niječni i upitni oblik: ich räume auf, du räumst auf,... ) - Pravilo tvorbe prezenta povratnih glagola (sich waschen, sich kämmen, sich anziehen; u jednini i množini; jesni, niječni i upitni oblik, dativ i akuzativ: ich kämme mich; Ich wasche mir .... ) - Preterit modalnih glagola: tvorba i uporaba; Ich konnte; Du solltest; Wir wollten,.. Uporaba određenog i neodređenog člana - Pravila za uporabu određenoga, neodređenoga i nultoga člana (die/eine) Antwort geben;kada ne upotrebljavamo član: von Haus zu Haus; Sie ist Lehrerin von Beruf; nulti član: kein, keine - Uporaba člana uz imena zemalja i geografskih pojmova: die Schweiz, die Türkei, die Adria, der Rhein... Komparacija pridjeva - Stupnjevanje pravilnih i nepravilnih pridjevatvorba: schön, schöner, am schönsten;, der/die schönste, gut, besser,am besten; der/die beste 220 2.5. Wie njemačkoga govornog područja ist das Klima in ...? - Sa snimaka ili u živom izvođenju upoznati najmanje 10 skladbi iz domaće i svjetske literature, osposobljavajući učenike da prepoznaju skupine glazbala i njihove pojedine predstavnike, vrste sastava te elemente glazbenih oblika (navedenim oblicima dodaje se solo pjesma, složena trodijelna pjesma - marš, Slušanje glazbe i upoznavanje glazbene menuet, valcer).I na ovome mjestu iskreno zahvaljujem svima, prije svega članovima aktiva i Povjerenstva, kao i članovima Pedagoškoga vijeća, koji su svojim prijedlozima i zauzetošću pridonijeli još većoj učinkovitosti ovoga Nastavnoga plana i programa. Pero Sudar, promicatelj katoličkoga školstva u Bi H 3 4 UVOD Sustav katoličkih škola za Europu obuhvaća sedam katoličkih školskih centara: „Sv. U Sustavu djeluje pet osnovnih škola, sedam općih gimnazija i dvije tehničke i strukovne škole. Jezično izražavanje - prepričavanje - pričanje - mješoviti oblici 20 5. Sklonidba/deklinacija imenica (dativ, množina) - Imenice s neodređenim i određenim članom u svim rodovima u dativu jednine i množine (usustavljivanje sklonidbe imenica): dem/einem Freund, der/einer Freundin,… Posvojne zamjenice u genitivu - Posvojne zamjenice i imenice u genitivu jednine i množine: meines Vaters, deiner Mutter, unserer Eltern 2.9. Futur - Pravilo tvorbe futura; prezent glagola werden; uporaba futura; futur u jednini i množini (jesni, niječni i upitni oblik): Ich werde dich nächste Woche besuchen ; Wirst du mir schreiben? Perfekt nepravilnih glagola - Pravilo tvorbe perfekta nepravilnih glagola (u jednini i množini; jesni, niječni i upitni oblik); Ich habe gegessen.; Du hast getrunken; Hat er seine Aufgaben geschrieben? Upitna zamjenica - Upitna zamjenica welcher/e/es u nominativu: welcher Mann? Uz slušanje kompozicije/skladbe literature dati osnovne informacije o skladatelju, djelu i stilskom pravcu kojem pripada.razreda) te tjedni broj sati (redovita nastava), - tjedni broj sati koji se ostvaruju po predmetu Zajednice učenika i odgoja za demokraciju, - tjedni broj sati izborne obvezatne nastave koja se uvodi u dogovoru s roditeljima učenika, - tjedni broj sati izvannastavnih aktivnosti, - tjedni broj sati ostalih oblika nastave (dodatne,dopunske, zavičajne, tečajne, produžne), a koje se uvode prema odluci Nastavničkog vijeća pojedine škole. Nastavne programe: - program obvezatnih nastavnih predmeta strukturno ujednačen sa svrhom predmeta, zadaćama nastavnoga predmeta od I.-IX. Pravogovor/ortoepija - pravilan izgovor glasova č, ć, dž i đ 2.3. Interpretacija književnih tekstova Proza - tijek radnje: uočavanje događaja u vremenskom slijedu; - mjesto i vrijeme događaja; - elementi tijeka događaja: uvod, glavni i završni dio; - likovi (glavni i sporedni); - osobine likova, vanjski izgled, postupci, unutarnja stanja - uočavati na izrazitim primjerima u tekstu; - odnos među likovima; - stav prema likovima - na temelju uočenih postupaka - stvaranje kritičkog odnosa prema pročitanom djelu; - bajka, basna (osnovna obilježja) - pripovijetka, igrokaz (osnovna obilježja) Poezija - osnovni osjećaj u lirskoj pjesmi - pjesničke slike (uočavanje slika) - ritam - živ, spor, umjeren (prepoznavanje) Prijedlog književnih tekstova Ahmet Hromadžić: „Golubovo krilo“ Branko Ćopić: „Izokrenuta priča“ Jakov Jurišić: „Srne na santi leda“ Ela Peroci: „Majčin dar“ Lav Nikolajevič Tolstoj: „Koštica“ Ivo Andrić: „Cirkus“ Grigor Vitez: „Mjesečeva priča“ Japanska bajka: „Zlatna sjekira“ Zvonimir Balog: „Što mogu dječje cipele“ Šukrija Pandžo: „Prisluškivanje“ Nasiha Kapidžić- Hadžić: „Svitac“ Ivan Boždar: „Krušna peć“ Gustav Krklec: „Prvi snijeg“ Luko Paljetak: „Jedna je mačka mnogo jela“ Ivica Vanja Rorić: „Svuda lišće, svuda zlato“ Jadranka Čunčić Bandov: „Zeko i snjegović“ (dramski tekst) Muhidin Šarić: „Zavičaj“ Ezopova basna: „Poljski i gradski miš“ Dodatni tekstovi Enes Kahvić: „Čamac“ Branko Ćopić: „Nećeš mi vjerovati“ Dragan Kulidžan: „Vrapčeva žalost“ Dragan Kulidžan: „Rijeka“ 31 Grigor Vitez: „Svirala od vrbe“ Ismet Bekrić: „Tri sunca“ Narodna bajka: „Čudotvorni prsten“ Vesna Parun: „Zec mudrijan“ Šukrija Pandžo: „Prva kazna“ Šukrija Pandžo: „Ruka na kosi“ Slavko Mićanović: „Ribolov“ Mira Alečković: „Pesma za mamine oči“ Narodna priča: „Dječak s praznom saksijom“ Dragan Kulidžan: „Sipajte, sipajte“ Stevan Raičković: „Bajka o bijelom konju“ Narodna pjesma: „Rasla repa debela“ Šimo Ešić: „Jedan je Bata“ Jadranka Čunčić Bandov: „Jesenska šumska šala“ (dramski tekst) Prigodni tekstovi uz blagdane Ivanka Kunić: „Čekamo svetog Nikolu“ (igrokaz) Tin Kolumbić: „Božićna noć“ Josef Mohr: „Tiha noć“ Maja Flego: „Podijelite sreću“ Vera Zemunić: „Crvena pisanica“ Tilde Michels: „Priča o uskrsnom zecu“ * Osim predloženih, nastavnik/ca može obraditi i druge reprezentativne tekstove navedenih, ali i drugih autora - čitanje dijaloga; čitanje po ulogama - čitanje naglas i u sebi - samostalno čitanje kao priprema za prepričavanje teksta Prijedlog lektira (obraditi najmanje četiri djela s ovog popisa) Ivana Brlić-Mažuranić: „Čudnovate zgode šegrta Hlapića“ Jakov Jurišić: „Grgine pustolovine“ Mato Lovrak: „Vlak u snijegu“ Ahmet Hromadžić: „Patuljak vam priča“ Ivica Vanja Rorić: „Dječak grli svijet“ Stevan Bulajić: „Izviđači vidrinog jezera“ Hrvatske narodne bajke Astrid Lindgren: „Pipi Duga Čarapa“ Basne (izbor) Dragan Kulidžan: „Pjesme za djecu“ Vladimir Nazor: „Bijeli jelen“ 32 Luko Paljetak: „Miševi i mačke naglavačke“ Izbor iz bosansko-hercegovačke poezije za djecu „Vrelo ljepote“ 4. Prepričavanje - prepričavanje na temelju zajednički sastavljenog plana - prepričavanje na temelju samostalno sastavljenog plana 4.2. Medijska kultura ZADAĆE PREDMETA  Rad na usavršavanju čitanja i pisanja (usavršavanje vještine čitanja i razumijevanja pročitanog)  Upoznavanje i usvajanje temeljnih pravogovornih i pravopisnih norma hrvatskoga jezika  Upoznavanje književnih djela zavičajne, hrvatske i svjetske književnosti  Usvajanje temeljnih gramatičkih norma hrvatskoga jezika  Razvijanje smisla za odvajanje bitnog od manje bitnog, konciznost i jasnoću u izražavanju  Čitanjem razvijati i produbljivati ljubav prema svome jeziku i kulturnoj baštini  Razvijanje osjećaja za humane odnose među spolovima  Razvijanje moralnih vrijednosti vezanih za obitelj, školu i širu zajednicu  Poticanje učenika na organiziranje aktivnosti očuvanja zdravog okoliša i radne sredine 34 SADRŽAJ PROGRAMSKE CJELINE I TEME BROJ SATI 1. Ich stehe/er/sie steht um zehn nach sieben auf, frühstücke, gehe in die Schule... Ich sehe fern, spiele mit dem Freund, spiele Gitarre, habe Italienisch, Tennis... SADRŽAJ PROGRAMSKE CJELINE I TEME Pjevanje i sviranje Osnove glazbene pismenosti Slušanje glazbe i upoznavanje glazbene literature Glazbeno izražavanje i stvaranje Ponavljanje, utvrđivanje, ocjenjivanje 316 BROJ SATI 8 8 11 3 5 PROGRAMSKE CJELINE I TEME PROGRAMSKI SADRŽAJ - Obraditi najmanje 10 skladbi iz domaće i svjetske literature, jednoglasno i dvoglasno u odgovarajućem durskom (do dva predznaka) odnosno odgovarajućem molskom tonalitetu ili tradicionalnom Pjevanje i sviranje tonskom odnosu.

bathroom-blowjob

Naime, petogodišnje radno iskustvo ukazalo je na neke manjkavosti i mogućnosti poboljšanja. Umjetnost Društvo Priroda Drugi strani jezik Povijest Zemljopis Fizika Kemija Biologija Glazbeni odgoj Likovni odgoj Povijest religija Tehnički odgoj i informatika1 3 3 3 2 2 2 2 19. Pravogovor/ortoepija - glas/slovo - pravilan izgovor glasova č, ć, dž, đ, h 2.3. Welche typischen Spezialitäteten/Welche kulturellen Denkmäler gibt es in...? Austrija: prirodne ljepote i znamenitosti te zemlje i zemalja njemačkoga govornog područja 222 - Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Izvođenje je pojedinačno, skupno ili kolektivno (vokalno, vokalno-instrumen- talno i instrumentalno), na temelju slušnog primanja, odnosno po notnom zapisu, u okviru ritamsko-melodijskih zahtjeva za učenike VII. - Odabranim skladbama treba razvijati memoriranje ritamskih, melodijskih i meloritamskih fraza.

Slijedeći izražene želje i dokazane potrebe za rasterećenjem sadržaja i poboljšanjem kvalitete obrazovanja u školama Sustava, pristupili smo izmjenama i dopunama dotadašnjega Nastavnoga plana i programa. o posjetu ili izletu) - stvaralačko pričanje: izmjena likova, dodavanje likova 5. Jezično izražavanje - razgovor - prepričavanje - pričanje 16 5.  Glazbeno izražavanje i stvaranje - kreiranje jednostavnih glazbenih cjelina na zadani tekst i po slobodnom izboru.

Tada izrađeni Nastavni plan i program usklađen je s Okvirnim zakonom o osnovnome i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine, Zajedničkim jezgrama nastavnih planova i programa Bosne i Hercegovine te Statutom Sustava katoličkih škola za Europu. Medijska kultura - animirani film - lutkarski film - školska knjižnica - kazalište 6. Oblikovanjem kraćih glazbenih cjelina pokušati i slušno doživjeti motiv, frazu, glazbenu rečenicu i glazbenu periodu.

Poseban je naglasak na odgojnim ciljevima kako bismo pomogli roditeljima i društvenoj zajednici: - poštivati život kao najveću vrijednost, - razvijati osobnu odgovornost kako u odnosu prema radu tako i uopće u životu, - razvijati i produbljivati poštovanje i razumijevanje drugih i drugačijih, - promicati ljubav prema zavičaju i domovini, - jačati ljubav prema obitelji i povezanost s njom, - razvijati vrednote života (ljubav, empatiju, prijateljstvo, suradnju, altruizam, plemenitost), - utjecati na smanjenje nasilja i svih drugih oblika asocijalnoga ponašanja i - razvijati ekološku svijest. Pravopis/ortografija - znakovi na kraju rečenice (točka, uskličnik i upitnik) - uporaba zareza i dvotočja u nabrajanju - rastavljanje riječi na kraju retka - veliko slovo u pisanju imena gradova, sela, rijeka i planina u zavičaju - pisanje niječnice ne uz glagole u niječnim rečenicama - pisanje riječce li u upitnim rečenicama - skupovi ije/je u najčešćim riječima - pravilno pisanje slova č, ć, dž, đ, h 25 3. Interpretacija književnih tekstova Priča - razumijevanje i doživljavanje proznoga teksta - glavni događaj, određivanje glavnog dijela u priči - tijek događaja u tekstu - formuliranje podnaslova dijelova priče (logične cjeline) - likovi u priči (glavni i sporedni) - osobine likova (prepoznavanje i zauzimanje stava prema liku) - vrste: priča, basna, bajka, igrokaz Pjesma - stih, kitica/strofa, rima - osnovni osjećaj 3.2. Kurtagić, Ne klepeći nanulama - Ludwig van Beethoven, Za Elizu, Simfonija br.

Sve navedene ciljeve nastojimo ostvariti po ovim zadacima: - pojačati stručnu i moralnu izobrazbu nastavnika (trajnim usavršavanjem, seminarima na svim razinama, duhovnim obnovama, radom s ciljanim skupinama), - pojedinačno i skupno raditi sa svim učenicima, osobito s onima kojima je pomoć najpotrebnija, - staviti naglasak na rad u nastavi kako bi se poučavalo za trajne, a ne za trenutačne potrebe i - ojačati i produbiti suradnju s roditeljima i skrbnicima učenika kako bi se postigli što bolji rezultati svakoga učenika i škole u cjelini (tjedne informacije i prigodni susreti, roditeljski sastanci, formativni susreti, školska događanja, uključivanje roditelja u školske odbore i Vijeće roditelja, izvannastavne aktivnosti). Čitanje - izražajno čitanje - čitanje po ulogama - čitanje lirskog djela, rečenični naglasak Prijedlog književnih tekstova Alija Hasagić Dubočanin: „Želja” Fikreta Kenović-Salihović: „Asja” Rizo Džafić: „Skrovište” Zoran Jovanović: „Drug” Bisera Alikadić: „Na pijaci” Šukrija Pandžo: „List na putu” Ešref Berbić: „Čuvar” Gustav Krklec: „Prvi snijeg” Oton Župančić: „Zlatna kantica” „Adventski vijenac” Sanja Kireta: „Vesela i tužna maska” Vera Zemunić: „Uskrsna priča’ Mladen Pokić: „Dolazi nam Nikola” Vesna Čunčić: „Reumatični kišobran” (igrokaz) Šimo Ešić: „Čuvaj mamu da ti duže traje” Mirsad Bećirbašić: „Naušnice od trešanja” Braća Grim: „Zvjezdani taliri” * Osim predloženih, nastavnik/ca može obraditi i druge repezentativne tekstove navedenih, ali i drugih autora. Lektira 26 Prijedlog lektira (obraditi najmanje tri djela s ovog popisa) Hans Christian Andersen: „Bajke” Nasiha Kapidžić- Hadžić: „Maskenbal u šumi” Ismet Bekrić: „Jesen u gradu” Ela Peroci: „Laku noć, djeco” („Maca papučarica”, „Ja imam, ti nemaš”, „Ograda u cvijeću”... 9, ulomak Oda radosti - Johannes Brahms, Valcer u As -duru - Wolfgang Amadeus Mozart, Varijacije na francusku pjesmu „Ah, vous diraije, maman“ - Ulomci iz opera Don Giovanni, Čarobna frula - Joseph Haydn, Londonska simfonija, 4.

Uz državne i privatne škole u Bosni i Hercegovini, škole Sustava katoličkih škola za Europu svojim djelovanjem svih ovih godina kvalitetno pridonose cjelokupnom procesu odgoja i obrazovanja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Razredna nastava 1.2. ) Stanislav Femenić: „Idi pa vidi” Ahmet Hromadžić: „Zelena šuma” („Ledena gora”, „Prijatelji”, „Miš vitez”...) Šimo Ešić: „Vezena torbica” Karel Čapek: „Poštarska bajka” Ratko Zvrko: „Grga Čvarak” 4. Prepričavanje - prepričavanje na temelju detaljnih pitanja - prepričavanje na temelju uopćenih pitanja 4.2. Televizijska emisija - dječja televizijska emisija 5.2. Medijska kultura ZADAĆE PREDMETA  Usvajanje temeljnih elemenata pismenosti (čitanje i pisanje)  Osposobljavanje učenika za izražajno čitanje i pisanje  Razvijanje estetskih i etičkih vrijednosti  Uvođenje učenika u razine jezične strukture  Razvijanje smisla za pravilno pismeno i usmeno izražavanje  Razvijanje kulture čitanja književnih i neknjiževnih tekstova  Razvijanje kulture gledanja scenskih i filmskih ostvarenja  Razvijanje kulture slušanja i gledanja  Stjecanje svijesti o potrebi upoznavanja, učenja i njegovanja hrvatskoga jezika  Razvijanje domoljubnih osjećaja, spoznaje o povezanosti s europskim postignućima i otvorenosti prema svijetu  Upoznavanje književnih djela hrvatske, bosansko-hercegovačke i svjetske književnosti  Spoznavanje funkcije riječi u različitim priopćajnim sredstvima i funkcionalnim stilovima (pjesničkom, razgovornom, poslovnom, znanstvenom...)  Osposobljavanje učenika za govornu i pisanu komunikaciju  Osposobljavanje za vrijednosnu analizu, prosudbu, vrednovanje poruka (umjetničkih i znanstvenih)  Upoznavanje i prosudba neknjiževnih tekstova koji obogaćuju raznolikošću gledišta i situacija nužnih za shvaćanje sveukupne zbilje koja okružuje učenike te za promišljanje odnosa ja i drugi 28 SADRŽAJ PROGRAMSKE CJELINE I TEME BROJ SATI 1. stavak - Petar Iljič Čajkovski, Talijanski capriccio - Aaron Copland, Fanfare za običnog čovjeka - Vatroslav Lisinski, Večer; Ribar - Ivan pl. Slušanje glazbe i upoznavanje glazbene literature 4.

kekij.parkmeshera.ru

85 Comments

 1. Pingback:

 2. eric   •  

  Milf dating, sexting, sex relief and sex fun is the way to go! Casual sex fun can be had with milfs simply by picking up your mobile phone and texting them for contact.

 3. eric   •  

  The website says: 'When you go shopping for a sex toy, you’re faced with a lot of very linear, very clearly defined choices.

 4. eric   •  

  Railway recruitment Cells (RRC) and Railway Recruitment Board (RRB), releases lots of railway recruitments every year.

 5. eric   •  

  In fact, here are some of the benefits you could enjoy: There are numerous benefits you could experience.

 6. eric   •  

  This causes a confrontation with her sister-in-law.

 7. eric   •  

  The author goes as far as to label the crime a “disability,” with potential discrimination thereof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>